KALİTE, HELAL VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SelJel, müşteri beklentilerini karşılayarak ve ilgili yasal düzenlemelere ve kalite, helal ve gıda güvenliği standartlarına bağlı kalarak gıda güvenliği ve kalite kültürünü sürekli iyileştirmeyi ve gelişmeyi tartışmasız olarak ilke edinmiştir.

 • Çalışanlarımızın bilinç düzeyini ve becerilerini sürekli olarak artırmak ve sisteme katkı sağlayabilmeleri için eğitim ve gelişim fırsatları sağlamaktayız.
 • Müşteri beklentilerini anlayarak memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleriz.
 • İş süreçlerimizi ve ürün kalitemizi düzenli olarak izleyerek sürekli iyileştirme için yenilikçi çalışmalar yapmaktayız.
 • Orijinal Sığır derisinden ve helal hammadde kullanarak üretim yapmaktayız.
 • Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız ve ilgili taraflarla etkili bir iletişim ve işbirliği kültürü oluştururuz. İhtiyaç, beklenti ve şartlarını tanımlamak, helal ve gıda güvenliği ile ilgili sürekli geliştirmek hedefimizdir.
 • Ürün kalitesini, güvenliğini her zaman birinci sırada tutmak için gerekli çabaları gösteririz. Ürünlerimizin sağlıklı ve güvenli ürünler olması için tehlike analizi ve risk yönetiminin, iyi üretim uygulamalarına ve yasal zorunluluklara uyumlu yürütülmesi temel ilkelerimizdendir.
 • Kalite, Helal ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz olan BRC, ISO 9001:2015, TS OIC/SMIIC 1:2019 ve MS 1500:2019 Helal Gıda Standardına uygun olarak oluşturulmuştur.

ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKASI

Seljel, Gıda Jelatini üretim faaliyetlerinin her aşamasında tüm ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak, çevreye olumsuz etkileri engelleyecek ve enerji tüketimini yüksek verimlilikle yönetecek faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

 • Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden hiçbir canlı olumsuz yönde etkilenmemesini sağlamak,
 • Belirlenen amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirmek ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Çalışma ortamlarımızı, çevre kazalarını/kirliliğini engelleyecek şekilde düzenlemek veya tasarlamak,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizin olası olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
 • Enerji verimliliğini arttırarak küresel ısınmanın etkilerinin azaltılmasına katkı sağlamak,
 • Atık miktarlarımızı azaltmak ve atık geri kazanım oranını arttırmak,
 • Tüm tasarım faaliyetlerimizde çevre dostu ve enerji verimliliği yüksek ekipmanlar, ürünler, yöntemler ve teknolojileri kullanmayı tercih etmek,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını artırmak ve doğal kaynakları verimli kullanarak tüketimlerini azaltmak,
 • Farkındalık çalışmalarını artırarak çevre ve enerji verimli bakış açısını şirket kültürü haline getirmek,
 • Mal ve hizmet tedarik ettiğimiz paydaşlarımızı, faaliyetlerini güvenli, çevreci ve enerji verimli bakış açısıyla gerçekleştirebilmeleri için yönlendirmek,
 • Kapsamı içinde olduğumuz tüm ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri ve diğer ilgili taraflarımızın yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • ISO 50001 Enerji ve 14001 Çevre Yönetim Sistemleri standartlarına uygun çalışmak,
 • Faaliyetlerimizin etkinliği konusunda tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak ve görüşlerini alarak çevre ve enerji yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız, üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, firmamızda faaliyet gösteren taşeronlarımızın ve çevremizin sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için:

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulamak, geliştirmek ve sürdürülebilir olmak,
 • Çalışanlarımıza bu konuda sürekli eğitim vererek güvenli çalışma bilincini oluşturup geliştirmek,
 • Her türlü toprak işgaline karşı bir tutum sergilemekteyiz.
 • Her türlü arazi değişikliğinde de bu ilkelere bağlı kalmaktayız.
 • Arazi sahipliğini/arazi haklarını tespit etmek için bir değerlendirme yapıp hakların korunmasını beyan etmekteyiz.
 • Bireyin, halkın ve toplulukların toprak haklarını koruyor, mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyuyoruz. Mülkleri veya arazileri ile ilgili olarak, bunların kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm müzakereler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygunluğunu gözetiyoruz.
 • Hak sahiplerinin sorunlarını dinleme ve değerlendirmek için kendi içlerinde bir sorumlu atamış (çevre koruma sistem yöneticisi/resmi süreçler sorumlusu/atık yönetim sorumlusu) olup, değerlendirilen sorunlar için çözme mekanizması oluşturacağını beyan etmektedir.
 • Arazi ve tesis değişikliği dâhil olmak üzere, arazi sahibi olma aşamalarında, ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan etmektedir.

Su kaynakları hakları politikamız:

 • Su kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmamak için, işletmemizdeki su kaynaklarını doğru kullanma çabası içerisindeyiz.
 • Suyun geleceğini güvence altına almak için çaba sarf etmekteyiz.
 • Atık su giderlerine, su kaynaklarına zarar verici (kimyasal madde, katı atıklar vb.) hiçbir etken ile müdahalede bulunulmadığını beyan etmekteyiz.

Ormansızlaştırma hakları politikamız:

 • Orman yaşam alanlarına saygı duymaktayız.
 • Ormanı koruma gereklilikleri için her türlü çaba içerisinde bulunmayı taahhüt ederiz.
 • Arazi ve tesis değişikliği dâhil olmak üzere, arazi sahibi olma aşamalarında, ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan ederiz.
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kurallara ve insan haklarına uygun olarak hareket edileceğini beyan ederiz.
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında, çevre koruma değerlerinin tahribatına doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmayacağını beyan etmekteyiz.
 • Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna, ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmayacağına beyan etmekteyiz.
 • Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekliyoruz. Tedarikçilerimizden aynı özeni göstermesini bekliyoruz. Tedarik zinciri dâhilinde, haksız yere toprak elde etme ve ormansızlaştırmaya tolerans göstermemekteyiz.

POLİTİKA BEYANI

SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde, emniyetli çalışma koşullarının sağlanması ve çalışan haklarının korunması da dahil olmak üzere etik ve çevresel ticari uygulamalarında yüksek bir standart sağlama taahhüdüne derinden bağlıdır. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., mal ve/veya hizmetleri işbu mesleki etik kuralları politikası (“Etik Kurallar”) hükümleri uyarınca global ölçekte satın almakta ve tedarikçilerinden bu kurallara riayet etmelerini ve etik ve çevresel uygulamaların uygulanmasını ve gereken durumlarda iyileştirilmesini öngören sürekli bir programı benzer bir bağlılık taahhüdü altında uygulamalarını beklemektedir. İşbu mesleki etik kuralları politikası, Etik Ticaret İnisiyatifi Temel Kuralları¹ belgesindeki tüm ilkeleri esas almakta olup Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)² sözleşmelerinde düzenlenen uluslararası standartları yansıtmaktadır.

ETİK KURALLARIN KAPSAMI

Etik kurallar, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’in ve doğrudan tedarikçilerinin tüm faaliyet alanlarını kapsamaktadır.³ SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., tüm doğrudan tedarikçilerinin işbu kurallardaki hükümlere uymalarını istemekte, sonrasında da tedarikçilerinin kendi tedarikçilerinden de aynı çerçevede uyum göstermelerini istemelerini beklemektedir. İşbu kurallara tabi tüm tarafların ulusal ve uluslararası ölçekte geçerli kanunlara uyması gerekmektedir. İşbu kuralların hükümlerinin ulusal mevzuata göre daha geniş koruma sağladığı durumlarda işbu kurallar geçerli olacaktır.

POLİTİKANIN AMACI

İşbu etik kuralların amacı şu şekildedir:

 • SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. politikasının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi;
 • Etik uygulamaların global ölçekte benimsenmesini ve iyileştirilmesini desteklemek; ve
 • Ticari uygulamaların iyileştirilmesi için etkin süreçler uygulamak.

KURALLARA UYUM

SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., tedarikçilerinin işbu kurallarda belirtilen standartları hemen uygulamaya koymalarının mümkün olmadığını anlamakta; bununla birlikte:

 • Mutabık kalınan bir süre içerisinde bu kurallara uymak amacıyla standartlarını yükseltmeye yönelik uygun ve daha da geliştirilmeye müsait süreçleri uygulamaya koyan veya uygulama arzusunda olan; ve
 • Çalışma prensipleri ile genel prensiplerine sorumlu ve şeffaf bir esastan yaklaştığını gösterebilen; ve
 • Çalışma ve etik standartları iyileştirmeye derinden ve sürekli bir bağlılık göstermiş tedarikçileriyle çalışmak ve yakın ilişkiler kurmak arzusundadır.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Bu politika, tüm kademedeki çalışanlar ve üst yönetim dâhil olmak üzere herkesi kapsamaktadır.

Şirket, faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere uyar ve bu konuda “sıfır tolerans” ilkesi ile çalışır. Ayrıca şirket, faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.

Bu politika kapsamında şirket çalışanları:

 • Görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.
 • Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.
 • Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.
 • Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkati gösterir.

İş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur.

Politikanın uygulanması ve güncellenmesi yönetim kurulunun yetki, görev ve sorumluluğundadır.

Bu kapsamda yönetim kurulu:

 • Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla gerekli kontrol mekanizmalarını oluşturur ve geliştirir.
 • Politikaya aykırı davranışların bildirilmesi için iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
 • Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.
 • Politikaya uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.
 • Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinden sorumludur.

ARAZİ HAKLARI POLİTİKASI

Arazi kullanımı politikamız:

 • Arazi kullanımımızı yasal gerekliliklere uygun olarak yapmaktayız ve bu konuda yerel faaliyetlere saygı duymaktayız.
 • Her türlü toprak işgaline karşı bir tutum sergilemekteyiz.
 • Her türlü arazi değişikliğinde de bu ilkelere bağlı kalmaktayız.
 • Arazi sahipliğini/arazi haklarını tespit etmek için bir değerlendirme yapıp hakların korunmasını beyan etmekteyiz.
 • Bireyin, halkın ve toplulukların toprak haklarını koruyor, mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyuyoruz. Mülkleri veya arazileri ile ilgili olarak, bunların kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm müzakereler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygunluğunu gözetiyoruz.
 • Hak sahiplerinin sorunlarını dinleme ve değerlendirmek için kendi içlerinde bir sorumlu atamış (çevre koruma sistem yöneticisi/resmi süreçler sorumlusu/atık yönetim sorumlusu) olup, değerlendirilen sorunlar için çözme mekanizması oluşturacağını beyan etmektedir.
 • Arazi ve tesis değişikliği dâhil olmak üzere, arazi sahibi olma aşamalarında, ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan etmektedir.

Su kaynakları hakları politikamız:

 • Su kaynakları üzerinde olumsuz bir etki yaratmamak için, işletmemizdeki su kaynaklarını doğru kullanma çabası içerisindeyiz.
 • Suyun geleceğini güvence altına almak için çaba sarf etmekteyiz.
 • Atık su giderlerine, su kaynaklarına zarar verici (kimyasal madde, katı atıklar vb.) hiçbir etken ile müdahalede bulunulmadığını beyan etmekteyiz.

Ormansızlaştırma hakları politikamız:

 • Orman yaşam alanlarına saygı duymaktayız.
 • Ormanı koruma gereklilikleri için her türlü çaba içerisinde bulunmayı taahhüt ederiz.
 • Arazi ve tesis değişikliği dâhil olmak üzere, arazi sahibi olma aşamalarında, ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan ederiz.
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kurallara ve insan haklarına uygun olarak hareket edileceğini beyan ederiz.
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında, çevre koruma değerlerinin tahribatına doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmayacağını beyan etmekteyiz.
 • Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna, ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmayacağına beyan etmekteyiz.
 • Artan kaynak kıtlığını ele almak için ormanların iyileştirilmesini destekliyoruz. Tedarikçilerimizden aynı özeni göstermesini bekliyoruz. Tedarik zinciri dâhilinde, haksız yere toprak elde etme ve ormansızlaştırmaya tolerans göstermemekteyiz.

ETİK VE SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

Etik kurallara ilişkin genel hükümlerin, yukarıdaki temel şartlarla birlikte okunması ve uygulanması gerekmektedir.

1. UYGUN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI 

a. Malların üretiminde zoraki çalıştırma, zorla çalıştırma veya borcu çalışmayla ödetme gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. İşçilerin çalışmanın ön koşulu olarak kimliklerini teslim etmeleri veya depozito yatırmaları söz konusu olmamalıdır. İşçiler makul bir süre önceden haber vermek kaydıyla işten ayrılabilmelidir.

b. Çocuk işçi veya reşit olmayan işçi çalıştırılamaz. Tüm işçiler en az 18 yaşında veya ulusal mevzuat uyarınca yasal olarak minimum çalışma yaşında (hangisi daha yüksekse) olmalıdır. ILO Sözleşmesi 138 hükmü çerçevesindeki muafiyetler SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin önceden onayının alınması şartına tabidir.⁴

c. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile sözleşme imzalamak suretiyle tedarikçiler, bünyelerinde çocuk işçi veya reşit olmayan işçi çalıştırmasalar dahi, çocukların ve reşit olmayan çalışanların nitelikli eğitime kavuşmasını mümkün kılacak ıslah programlarının ilkelerini kabul etmiş olmaktadır.

d. Tedarikçinin reşit olmayan işçi çalıştırdığı tespit edilirse, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin etik kurallar hükümleri uyarınca tedarikçiyle olan sözleşmesini iptal etme hakkına halel getirmeksizin, tedarikçi, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile işbirliği yaparak uygun ıslah programlarını tesis etmeli ve uygulamalıdır.

2. ÇALIŞMA ORTAMI 

Tüm işçiler, güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamında çalışma hakkına sahiptir ve tedarikçiler çalışma ortamlarının aşağıdaki standartları karşılamasını sağlamalıdır:

a. Tedarikçiler, sağlık ve emniyetle ilgili tüm ulusal yasalara ve ILO Konvansiyonu 155’te düzenleme altına alınan standartlara riayet etmelidir.

b. Tedarikçiler, aktif bir sağlık ve emniyet komitesi kurmalıdır. Bu komitede işçiler temsil edilmeli, emniyetle ve sağlıkla ilgili hususların araştırılması sırasında komiteye danışılmalı ve komite bu tür tahkikatlara katılma hakkına sahip olmalıdır.

c. Tedarikçiler, işbu etik kuralların ilgili şartlarına riayet ile yazılı sağlık ve emniyet politikalarının tesisi ve duyurulması da dahil olmak üzere emniyet ve sağlık konularından sorumlu kıdemli bir yöneticiyi resmi olarak görevlendirmelidir.

d. İşçiler, düzenli ve uygun emniyet eğitimi veya gözetimi olmaksızın potansiyel olarak tehlikeli koşullar altında çalıştırılmamalıdır. Eğitim, acil durumlarda tahliye prosedürlerini ve uygun çerçevede belirlenmiş personel için ilk yardımı içermelidir. Emniyetle ilgili tüm eğitimlerin yeterli kayıtları tutulmalı ve talep üzerine incelenmek üzere SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ne verilmelidir. Yeterli ilk yardım hizmetleri tüm işçilerin erişimine açık olmalıdır.

e. İşyerleri konforlu, iyi aydınlatılmış, iyi havalandırılan çalışma istasyonları şeklinde olmalıdır. Çalışanlar (tehlikeli makineler, emniyetsiz bina yapıları veya düzenleri, tehlikeli kimyasallar ve maddeler de dahil) emniyetli olmayan veya sağlıksız çalışma koşullarına maruz bırakılmamalıdır ve gereken tüm emniyet ekipmanları, ücretsiz olarak tedarikçi tarafından temin edilmelidir.

f. Tedarikçinin kullandığı fabrikalar ve şantiyeler, (üretim ve depolama tesisleri, çalışanların kullandığı ofis ve yaşam alanları da dahil olmak üzere) tüm binalardan emniyetli, erişimi kolay ve açıkça işaretlenmiş yeterli sayıda yangın çıkışı olan, emniyetli ve hijyenik tesisler olmalıdır.

g. Sunulması halinde yaşam alanları, işyerindeki diğer binalardan ayrı olup yeterli bir yangın alarmı sistemiyle donatılmış binalarda bulunmalıdır. Her halükarda tedarikçi, temiz duş, içme suyu erişimi ve uygun gıda saklama imkan ve araçları sunmalıdır

3. SAATLER, ÖDEMELER VE SOSYAL YARDIMLAR

a. Tedarikçiler istihdamı, çalışma saatlerini, asgari ödemeler, ödenekler ve sosyal yardımlar da (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın izinler, hastalık izni, çocuk bakımı, doğum izni ve yardımları, sosyal güvenlik de dahil) dahil ödemeleri düzenleme altına alan yerel mevzuata uygun hareket etmeli ve işçilere karşı yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülüklerden hiçbir şekilde kaçınmaya çalışmamalıdır.

b. İşçilere, çalışmaya başlamadan önce (ücret ve çalışma saatleri de dahil) istihdam koşullarıyla ilgili açık ve anlaşılır yazılı bilgiler verilmelidir ve Tedarikçiler her zaman için uygun ve doğru istihdam kayıtları tutmalıdır.

c. İşçiler çok uzun süre çalışmak zorunda bırakılmamalı ve normal koşullar altında ve düzenli esastan (fazla mesai de dahil) haftada 60 saatten fazla çalışmamalıdır. Tüm işçiler, her 7 günde bir en az bir izin kullanmalı ve fazla mesai çalışması kesinlikle gönüllü bir esastan ve primli ücret oranlarından yapılmalıdır.

d. Ücretlerden yapılacak kesintiler, makul tutarda olmalı ve bu kesinti için verilen hizmetle alakalı olmalıdır. Her bir kesintiyle ilgili olarak işçilerin açık rızası alınmalıdır; söz konusu rıza iş akitlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmak zorunda değildir. Disiplin tedbiri olarak para cezalarının kullanımına izin verilmemektedir.

e. Tedarikçiler, yürürlükteki tüm mevzuata uymalıdır.

4. BİREYE SAYGI

a. Tedarikçiler, tüm bireylerin eşit bir muamele, saygı ve itibar görme ve her türlü taciz, fiziksel veya sözlü suistimal, tehdit veya yıldırma politikalarından uzak bir işyeri ortamında çalışma hakkı olduğunu kabul etmiş olarak işlerini yürütmelidir.

b. Disiplin uygulamaları hakkaniyetli ve uygun olmalı, açık bir şekilde ifade edilip işçilere duyurulmalıdır. İşçiler, disiplin işlemlerine itiraz etme ve bu süreçte temsil edilme hakkına sahip olmalıdır.

c. Tedarikçiler, cinsiyet, din, ırk, kast, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi görüş, ulusal veya etnik köken gibi sebeplerden dolayı işçilere karşı hiçbir şekilde ayrım uygulamamalıdır.  

5. İŞÇİ SENDİKALARI

Tedarikçiler, tüm işçilerine işçi sendikası kurma veya mevcut olanlara katılma, barışçıl ve kanunlara uygun şekilde toplu sözleşme müzakerelerinde bulunma hakkı tanımalıdır. Tedarikçiler, bu tür aktivitelere katılan işçileri aleyhine ayrımcılık yapmamalıdır. Bu hakların kanun yoluyla kısıtlandığı hallerde tedarikçiler, bağımsız işçilerin temsil edilmesi için alternatif yasal seçeneklere izin vermelidir.

6. ETİK STANDARTLAR

Tedarikçiler işlerini etik bir şekilde yerine getirmelidir. Tedarikçiler, sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın, rüşvet, yolsuzluk, iş alma karşılığı verilen komisyon, hediye, yardım veya hizmet de dahil olmak üzere dürüstlükten uzak veya etik olmayan uygulamalar vasıtasıyla rekabet konusunda avantaj kazanma cihetine gitmemelidir.  

7. ÇEVREYLE İLGİLİ STANDARTLAR

Tedarikçiler, çevreyle ilgili olarak yürürlükteki yerel yönetmeliklere ve SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin zaman zaman kendilerine yazılı olarak bildirebileceği ek nitelikteki çevre standartlarına riayet etmelidir. Tedarikçiler, her halükarda, çevre bilinci ve farkındalığı taşıdıklarını ve çevreyle alakalı standartları (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın atıkların azaltılması, geri dönüşümün arttırılması, kirliliğin azaltılması, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş çevreyle dost ürünlerin kullanımının arttırılması da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) iyileştirmeye gönülden bağlı olmalıdır. Tedarikçiler, kaydedilen ilerlemenin ölçülebileceği, anlamlı bir çevre planı hazırlayıp uygulamalıdır.

8. BELGELENDİRME VE DENETİM

a. Tedarikçiler, işbu etik kuralların hükümlerinin kendileri tarafından uygulanması ve bunlara uyumun SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin kabul edebileceği şekilde denetlenip belgelendirmesi için etkin sistemler (kurallara uyumdan sorumlu bir bireyin görevlendirilmesi de dahil) uygulamalıdır. Bu çerçevede tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin de uyumu denetlemelerini ve kayda almalarını talep edecektir.

b. Tedarikçiler, işbu kuralların şartlarına riayet ettiklerini göstermek için gerekli olabilecek (veya kuralların uygulanmasıyla doğrudan veya dolaylı olarak alakalı olan) belge niteliğinde kayıtları tutacak ve üç yıl boyunca saklayacaklardır. Bunların arasında her bir çalışan için çalıştığı saatler ve kendisine ödenen ücretlere dair doğrulanabilir, doğru ve eksiksiz kayıtların tek bir seti de bulunmaktadır. Tüm bu dokümantasyon, orijinal kayıtlar olmalı ve istek üzerine incelemek amacıyla SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye sunulmalıdır.

c. Tedarikçiler, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin (veya temsilci veya vekillerinin) tedarikçi tesislerine ve/veya dokümantasyonunu kuralların hükümlerine gereken şekilde uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla tesislerine (ve tedarikçinin kontrolü altında veya sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tedarikçi tarafından veya adına kullanılan başka bir işyerine) erişimine izin verecektir.

9. RİAYET ETMEME

a. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile sözleşme imzalamak suretiyle tedarikçiler, işbu kuralların şartlarını ve onlara uymayı kabul etmektedir.

b. Kuralların hükümlerine veya tedarikçi ile SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. arasında imzalanmış olabilecek herhangi bir anlaşmanın şartlarına halel getirmeksizin, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş., aşağıdaki durumlarda, kendi mutlak takdirine dayanarak, tedarikçilerle imzalamış olduğu tüm sözleşmelerini derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına sahip olacaktır:

i. Tedarikçilerin herhangi bir zamanda temel şartlara eksiksiz riayet etmemesi veya

ii. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin makul tespitine göre, tedarikçilerin, makul bir süre zarfında kuralların tüm hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışma ve gayret için gerçekten istekli olduklarını SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin kabul edebileceği şekilde göstermemeleri halinde veya

iii. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin makul görüşüne göre, tedarikçilerin, çalışmayla ilgili uygulamalarının sağlıklı bir şekilde doğrulanabilmesini sağlayacak yeterli açıklık ve şeffaflığa sahip olduklarını SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’yi tatmin edecek şekilde gösterememeleri.

c. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin bir tedarikçinin temel şartlara veya daha geniş kapsamlı işbu kurallara uymadığına kanaat getirmesi halinde, tedarikçi, SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. açısından endişe yaratan hususların üstüne gitmek için SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin istediği uygun tüm düzeltici eylemleri yerine getirmelidir.

4138 no’lu ILO Sözleşmesi çerçevesindeki muafiyetler, sadece SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin geçerli yönetmelik ve düzenlemelere uyulduğunu gösteren kanıtlar olduğuna ve Tedarikçinin SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin kabul edebileceği nitelikte bir denetleme sistemi uyguladığına kanaat getirmesi halinde gündeme alınabilir.

ETİK KURALLAR

SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN TEMEL ŞARTLARI (Kritik ihlal hususları)

SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kendisinin 9 temel şartını karşılamayan tedarikçilerle çalışmayacaktır. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. temel şartların herhangi bir tanesine uymadığı tespit edilen bir tedarikçiyle arasındaki sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş sözleşmeyi önceden ihbarda bulunmaksızın feshedebilir ve (tedarikçiye veya tedarikçiyle sözleşme yapmış üçüncü şahıslara karşı) herhangi bir açıklamada bulunmakla sorumlu olmayacaktır. SELJEL JELATİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin temel şartları aşağıda belirtilmektedir:

 

1. Serbest istihdam hakkı: Tedarikçiler, zorla çalıştırma, zoraki çalıştırma veya borcun çalışmayla ödenmesi gibi uygulamalardan uzak durmalıdır. Çalışanlar, çalışma şartı olarak kimlik belgelerini teslim etmekle veya depozito ödemekle yükümlü tutulamaz.

2. Toplu görüşme ve temsil hakkı: Tüm çalışanların ayrım gözetmeksizin kendi seçtikleri bir toplu sözleşme organizasyonuna katılma ya da işletme içerisinde temsil oluşturma hakkı vardır.

3. Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir: Tedarikçilerin kullandığı fabrikalar ve şantiyeler, emniyetli ve hijyenik olmalı, lojmanlar ve diğer konaklama alanları da dahil olmak üzere tüm binalarda yeterli sayıda emniyetli ve erişimi kolay yangın çıkışı bulunmalı ve çalışanların içme suyuna erişimi mümkün olmalıdır. İşçilerin hayatı veya uzuvları, tehlikeli makinelerin, güvenli olmayan bina yapılarının veya düzenlerinin, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımı nedeniyle tehlikeye girmemelidir. Lojmanlar veya konaklama tesisleri (böyle bir imkân sunuluyorsa), işyerinin diğer alanlarından ayrı yerde bulunan, yeterli yangın alarm sistemiyle donatılmış binalar olmalıdır.

4. Çocuk işçi çalıştırılmaz: Tedarikçiler, 18 yaşın altında veya (ilgili ülkede 18 yaşın üstündeyse) yasal olarak belirlenmiş minimum çalışma yaşının altında işçi çalıştıramaz. Tedarikçiler, reşit olmayan işçilerle ilgili durumun ıslah edilmesi ilkelerini kabul etmeli ve böyle bir işgücünü çalıştırdığı tespit edilen tedarikçiler, söz konusu işçilerle ilgili durumların ıslah edilmesine yönelik uygun tedbirleri almalı ve ileride reşit olmayan işçi çalıştırılmasının önlenmesi için etkin sistemleri devreye almalıdır.

5. Yasal ücret ödemeleri yapılır: Tedarikçiler, ödemelerin ve çalışılan saatlerin hesaplanması da dâhil, uygun ve doğru istihdam kayıtları tutmalıdır; tedarikçiler, istihdam kayıtlarının denetimi bakımından şeffaf olup işbirlikçi bir tutum sergilemelidir.

6. Çalışma saatleri yasal olarak uygulanır: Çalışanlardan aşırı saatler boyunca veya istirahat için arada yeterli süre olmadan çalışmaları istenemez.

7. Ayrımcılık yapılmaz: İşe alım, terfi, maaş belirleme, işletme imkânlarından yararlanma, eğitime erişim, tazminat, işten çıkarma, kast, engellilik, yaş, medeni durum, sendika üyeliği, siyasi görüş, din, dil, ırk, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim vb. unsurlar açısından ayrımcılık yapılamaz.

8. Düzenli istihdam sağlanır: Tüm istihdam ilişkileri, ulusal ve uluslararası çalışma normlarının belirlediği kurallara göre yapılır. Taşeron, evden çalışma (olması durumunda), çıraklık vb. durumlarda da çalışanlar eşit haklardan yararlanırlar.

9. Sert ve insanlık dışı muamele asla yoktur: Çalışanlar, hiçbir şekilde fiziki veya sözlü tacize, tehdide veya yıldırma politikalarına maruz bırakılamaz. Tüm çalışanlar için gizlilik ilkesine dayalı bir şikâyet mekanizması vardır.

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Hak ve hukuka uyum esastır.
 • Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
 • Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 • Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 • İlişkilerde canlı sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 • Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır.
 • Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
 • Tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 • Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
 • Görev ve yetkiler şahsi menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaz.
 • Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 • Başarılı çalışmalar takdir edilir.
 • Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
 • Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
 • Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 • Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
 • Mesai kavramına azami özen gösterilir.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
 • Çalışanlar birbirleriyle iş birliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 • Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
 • Çalışanlar gerektiğinde en üst kademeye ulaşabilir.
 • Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
 • Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 • Çalışanların eşit şartlarda kişisel / mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
 • Kariyer gelişiminde, görevlendirmelerde ve terfilerde, liyakat ile fırsat eşitliğine uyum esastır.
 • Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 • Çalışanların performansı ödüllendirilir.
 • Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
 • Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
 • Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
 • Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
 • Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.
 • Çalışanlar yetkisini aşarak gerçek dışı ve kurumu bağlayıcı beyanlarda bulunamaz.
 • Çalışanlar gizlilik arz eden bilgileri kurum dışına aktaramaz.