KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu, Kişisel Veri Kategorileri Ve Toplanma Yöntemleri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK”) uyarınca; kimlik, iletişim, tarafımıza ilettiğiniz mesaj ve işlem güvenliği şeklindeki kişisel verileriniz tarafınızdan veya 3. kişilerden; elektronik ortamda yazılı veri aktarım yolu ile otomatik yollarla toplanmakta ve veri sorumlusu olarak Seljel Jelatin Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafımızca, detayları aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara ve hukuki sebeplere bağlı olarak işlenmektedir.

Veri İşleme Amacı Veri Kategorisi Hukuki Sebep
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi İşlem Güvenliği 6698 sayılı KVKK m.5/2-a Kanunlarda açıkca öngörülmesi. 6698 sayılı KVKK m.5/2-ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi İşlem Güvenliği
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Tarafımıza İlettiğiniz Mesaj, İşlem Güvenliği
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Tarafımıza İlettiğiniz Mesaj 6698 sayılı KVKK m.5/1 İlgili kişinin açık rızası bulunması
Müşteri memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi Kimlik, İletişim, Tarafımıza İlettiğiniz Mesaj


3. Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz aşağıdaki şartlar dâhilinde üçüncü kişilere artırılabilmektedir;

Aktarımın Hukuki Sebebi Aktarımın Amacı Aktarım Yapılan Taraf
6698 sayılı KVKK m.8/2-a İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için gerekli bilgilerin iş ortaklarımıza aktarılması İş Ortakları
6698 sayılı KVKK m.8/2-a Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Yetkili Kamu Kurumları


4. Başvuru Usul ve Esasları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVKK’nın 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuru Yolu Başvuru Adresi
KEP ile ileteceğiniz elektronik ileti seljeljelatin@hs06.kep.tr
Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı olarak ileteceğiniz ileti kvkk@seljeljelatin.com
Yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile ileteceğiniz başvuru Hacıahmet Mah. Irmak Cad. Dlp İş Merkezi Blok No: 1-9 İç Kapı No: 19 Beyoğlu / İstanbul